TAMIYA THE HORNET BY JUN WATANABE

KIT 1/10 TAMIYA The Hornet by JUN WATANABE
¥13,283

XB 1/10 TAMIYA The Hornet by JUN WATANABE
¥23,100

Category: TAMIYA by JUN WATANABE
Year: 2020